سهامدار جدید
توافق نامه

ا-سهامدارن غیر عضو (سرمایه گذاران ) فقط به میزان دقیق اعیان وعرصه پروزه های تعاونی مندرج در برگه امتیاز ، حق مراجعه به تعاونی را داشته وتنهاارزش افزوده متعلق به برگه امتیاز رادارا خواهند شد وهیچ گونه دخالتی در امور جاری تعاونی ، افزایش ویا کاهش سرمایه شرکت وارزش افزوده به سایر اموال ،دارایی ها وسرمایه شرکت را نخواهند داشت .
2- پس از مشخص شدن میزان دقیق عرصه واعیان پروژه های تعاونی به هر یک از اعضاء وسرمایه گذاران برگه امتیازی حاوی میزان دقیق متراژ متعلق از هر نوع (مسکونی ، اداری ،تجاری ، آموزشی و...) تحویل خواهد شد .
3- هرگونه ارزش افزوده متعلق به اموال دارایی ها وسرمایه واعیان وعرصه هر پروژه متعلق به سرمایه گذاران آن پروژه خواهد بود وسرمایه گذاران حق هیچگونه ادعایی در خصوص سایر پروژه های تعاونی نخواهند داشت
4- به جهت جلوگیری از آثار وتبعات بعدی وپیشگیری از سوء استفاده هر گونه نقل وانتقال برگه امتیاز سهامداران غیر عضو (سرمایه گذاران ) بایستی در دفتر تعاونی صورت پذیرد . نقل وانتقال برگه امتیاز بدون موافقت تعاونی در قالب هریک از عقود اعم از بیع ، معاوضه ف وکالت صلح وغیره فاقد اعتبار خواهد بود وتعاونی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت .
5-احراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده مدیر عامل است.
6- باتوجه به اینکه هزینه ساخت پروژه از محل واریز اقساط اعضاء وسرمایه گاران در واریز اقساط خود تعاونی بایک اخطار کتبی که از طریق پست سفارشی به اعضاء وسرمایه گذاران ابلاغ می شود از زمان تاخیر در واریز اقساط طلب تعاونی را با فروش تمام یا بخشی از امتیاز نسبت به وصول طلب خود اقدام نماید وسرمایه گذار حق هر گونه اعتراض وطرح دعاوی را در محاکم قضایی را از خود سلب وساقط نمود . تبصره : مبنای محاسبه قیمت برگه امتیاز در صورت افزایش قیمت ، تاریخ ارسال اخطارنامه می باشد .
7- در صورت لغو عضویت افراد به سبب فوت ، استعفاء ، اخراج از تعاونی وانحلال اشخاص حقوقی ، ارزش برگه امتیاز سرمایه گذار براساس نرخ عادلانه روز محاسبه وپس از منظور نمودن سایر حقوق ومطالبات وی ، به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی ، به او یا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت وتسویه خواهد شد .
8- خریداربرگه امتیاز بدون قید وشرط کلیه آیین نامه ها وضوابط وهر تعهدی که سرمایه گار اولیه به شرکت تعاونی داده است را می پذیرد .
9- با توجه به مشارکتی بودن پروژه ، تامین هزینه های ساخت از طریق واریز اقساط تمامی اعضاء امکان پذیر می باشد وتعاونی از کسانیکه اقساط خود را دیرتر واریز می نمایند وجه التزام دریافت خواهد نمود . تبصره : تعیین میزان وجه التزام با تصویب هیات مدیره خواهد بود .
10- امتیازدار ضمن عقد خارج لازم ، تصمیم در خصوص مدت پروژه ، اقساط اعلامی به هر یک از امتیاز داران تا پایان پروژه ، نحوه نقل وانتقال ورقه برگه امتیاز ، نحوه ارزش گذاری وواگذاری ، تجمیع اوراق امتیاز ، اولویت بندی ، جرایم تاخیر اقساط ومصالح به کار گرفته شده ودیگر امور مربوط به ساخت پروژه ، همچنین حق هر گونه دخل وتصرف غیر مالکانه ر عرصه واعیان ، نقشه ها و... تا تکمیل بنا وتحویل پروژه را به هیات مدیره ومجامع عمومی ومجامع تعاونی واگار نمود تا مطابق مصوبات ودستورالعملهای خد اقدام نماید .
11- امتیاز دار ضمن عقد خارج لازم ، حق هر گونه اعتراض نسبت به مصوبات هیات مدیره مجمع تعاونی را از خود سلب وساقط نموده وملزم به تبعیت از آنها خواهد بود .
12- امتیازدار با فروش ورقه امتیاز خود کلیه منافع وتعهدات مرتبط را واگار می نماید وحق هیچگونه اعتراض را ندارد .

موافقم